Đáp ứng 100%
Quy trình và
Nghiệp vụ
Kế toán HCSN
Đáp ứng đầy đủ
nghiệp vụ kho bạc
Nhận dự toán theo: Nguồn, MLNS, chương trình mục tiêu, dự án. Rút dự toán theo nhiều hình thức: Tiền mặt, Tiền gửi, Chuyển khoản.

Tự động lập Bảng kê chứng từ thanh toán, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kho bạc, Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí và tình hình tạm ứng ngân sách với kho bạc.
Theo dõi Tiền mặt,
Tiền gửi theo từng quỹ
Theo dõi chi tiết tiền mặt, tiền gửi đến từng loại quỹ. Xem tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào. Dễ dàng đối chiếu với ngân hàng.

Đáp ứng tốt nghiệp vụ tạm thu, tạm chi tiền mặt, tiền gửi.
Quản lý kho chặt chẽ, TSCĐ, CCDC linh hoạt
Theo dõi TSCĐ, CCDC theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành; Đáp ứng: Ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, điều chuyển, thanh lý, kiểm kê…Tự động tính hao mòn, khấu hao TSCĐ.

Quản lý chi tiết nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa theo nhiều kho. Tính giá xuất kho theo phương pháp: bình quân cuối kỳ, bình quân tức thời, đích danh hoặc nhập trước xuất trước. Điều chuyển VTHH giữa các kho và điều chỉnh kho.

Cập nhật danh mục loại tài sản theo Thông tư 23/2023/TT – BTC và Nghị định 40/2020/NĐ-CP để đồng nhất danh mục loại tài sản trên phần mềm Mimosa online và phần mềm quản lý tài sản công của Cục Công Sản.

Thay đổi cách tính khấu hao, hao mòn với các TSCĐ có thực hiện đánh giá lại theo Thông tư 23/2023/TT – BTC.
Báo cáo quản trị và biểu đồ phân tích thông minh
Đầy đủ mẫu biểu kho bạc, Hệ thống báo cáo, sổ sách theo Nghị định 11/2020, Thông tư 107/2017.

Tự động tổng hợp Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính; Tự động kết xuất, kiểm tra, gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán trực tuyến lên chủ quản theo Thông tư 99/2018, Thông tư 137/2017.

Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ phân tích thống kê.
Theo dõi phí – Lệ phí khấu trừ để lại
Theo dõi các khoản thu, khoản chi theo từng nguồn phí khấu trừ để lại. Tự động xác định thặng dư (thâm hụt) và trích lập quỹ khi có thặng dư.
Tự động tính lương, thuế TNCN, BH
Tính lương theo hệ số, ngạch bậc, phụ cấp, truy lĩnh và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ, công chức, viên chức Tạm tính và quyết toán thuế TNCN.
Mua hàng, bán hàng, thuế
Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra, Tờ khai thuế giá trị gia tăng và thực hiện khấu trừ thuế. Hỗ trợ kê khai của Tổng cục thuế.
Theo dõi công nợ
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng. Theo dõi chặt chẽ tình hình tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.
Tự động kết chuyển
Tự động định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh, hạch toán các bút toán đồng thời; Tự động xác định kết quả thặng dư (thâm hụt).
Tiện ích thông minh
Tìm kiếm chứng từ nhanh, truy vấn ngược tới chứng từ gốc. Nhân bản các chứng từ cùng loại. Hỗ trợ nhập khẩu, xuất khẩu, kết xuất nhiều định dạng.