Mimosa Online
Phần mềm Kế toán số 1 cho
đơn vị Hành chính sự nghiệp
Là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị
HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo
một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do
NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động
Mimosa Online
Phần mềm Kế toán số 1 cho
đơn vị Hành chính sự nghiệp
Là phần mềm kế toán giúp cho đơn vị HCSN thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp
Cập nhật kịp thời các
chế độ, chính sách mới
của Nhà nước.
Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
Thông tư số 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC
Nghị định 11/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước.
Thông tư 99/2018/TT-BTC Hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.
Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC
Thông tư 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Thông tư 23/2023/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019
Thông tư 303/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
Những điểm ưu việt
Kết nối dịch vụ công
trực tuyến
Kết nối trực tiếp với cổng DVC trực tuyến của
KBNN để giao dịch điện tử
Nộp báo cáo tài chính trực tiếp qua hệ thống
Tổng kế toán của KBNN
Xây dựng cơ sở dữ liệu
tài chính
Kết nối phần mềm quản lý ngân sách MISA
Bumas, Quản lý tiền lương MISA Salagov, Quản
lý tài sản MISA QLTS, Quản lý khoản thu MISA
EMIS,…. tự động hạch toán
Xây dựng cơ sở dữ liệu thu chi ngân sách; Sẵn
sàng kết nối với CSDL Quốc gia về Tài chính
Hóa đơn/Biên lai điện tử
Quản lý, phát hành hóa đơn/biên lai điện tử theo
Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/
TT-BTC, Thông tư 303/2016/TT-BTC…
Tự động hạch toán kế toán; Tự động chuyển dữ
liệu hóa đơn điện tử hoặc Bảng Tổng hợp dữ liệu
hóa đơn điện tử đến Cơ quan Thuế
Quản lý ngân sách qua ứng dụng mobile
Theo dõi tổng dự toán, số đã sử dụng, số còn lại; Quản lý tổng kinh phí thực nhận, tạm ứng, thực chi
Xem xét biến động quỹ tiền mặt, quỹ tiền gửi; Xác định kết quả hoạt động kinh doanh, thặng dư, thâm hụt
Ký số không cần USB Token
Tích hợp, Ký số báo cáo, chứng từ trực tiếp ngay trên phần mềm không cần USB Token
Mang lại nhiều lợi ích cho
Đơn vị Chủ quản, Cơ quan tài chính
Nhanh chóng
Nắm được tình hình sử dụng ngân sách của toàn bộ đơn vị dựa vào các biểu đồ thống kê, phân tích
Chính xác
Kiểm soát dữ liệu đơn vị trực thuộc mọi lúc, mọi nơi giúp đơn vị trực thuộc hạch toán đúng quy định của nhà nước.
Chủ động
Lấy dữ liệu sử dụng ngân sách của đơn vị trực thuộc mà không phụ thuộc vào thời gian nộp báo cáo của đơn vị trực thuộc
Tức thời
Nắm bắt tình hình thực hiện dự toán tức và quản lý ngân sách tức thời, mọi lúc, mọi nơi